*****

Õnnitleme ! Arvo Eek - 60

13. oktoobril tähistas oma 60. sünnipäeva foneetika ja kõnetehnoloogia laboratooriumi vanemteadur Arvo Eek.

Oma teadlaseteed alustas Arvo Eek peale Tartu Ülikooli Ajaloo-Keeleteaduskonna eesti filoloogia eriharu lõpetamist 1963. aastal ENSV TA Keele ja Kirjanduse Instituudi aspirandina, alates 1966. aastast nooremteadurina. 1971. aastal kaitses ta filoloogiakandidaadi kraadi teemal "Eesti keele sonoorsed konsonandid", samal aastal määrati ta KKI eksperimentaalfoneetika laboratooriumi juhatajaks. Aastatel 1977-1992 töötas A. Eek KKI vanemteadurina.

Arvo Eek on andnud suure panuse taasiseseisvunud Eesti Vabariigi keelelisi õigusi käsitlevate õigusaktide väljatöötamisse. Töötades aastatel 1991-1993 Riigi Keeleameti seadusloome nõunikuna, tegeles ta keeleõiguse, kodakondsuse ja inimõiguste teoreetiliste ja praktiliste küsimustega ning juriidilise reguleerimisega Eestis.

1992. aastal sai foneetik poliitiku üle võidu ja kaheaastane külalisuurija grant Stockholmi Ülikooli Keeleteaduse Instituudi foneetikalaboratooriumis võimaldas Arvo Eegil taas uurimistöösse süveneda.

1994. aastal Rootsist tagasi pöördudes asus A. Eek tööle Küberneetika Instituudi foneetika ja kõnetehnoloogia laboratooriumi vanemteadurina, samal aastal kaitses ta Tartu Ülikoolis filoloogiadoktori kraadi teemal "Uuringud eesti keele väldete ja rõhu alalt".

Arvo Eek on lugenud foneetikakursusi Tartu Ülikoolis, Tallinna Pedagoogilises Instituudis ja Eesti Humanitaarinstituudis.

A. Eek on avaldanud üle 60 publikatsiooni eesti häälikute, väldete ja rõhu foneetika ning fonoloogia kohta, olles ilmselt üheks enim viidatud ja tuntud eesti foneetikuks maailmas.

Praegu käsilolevad suurprojektid "Eesti häälikumallid" ja "BABEL - a MultiLanguage Database" on kantud eelkõige vastutusest eesti foneetikateaduse ja ­õpetuse tuleviku eest.

Teadlasena on ta väga põhjalik, püüeldes oma töös täiuslikkusele. Olles väga hästi kursis foneetikateaduse uusimate uurimistulemustega maailmas, oskab ta leida originaalseid tõlgendusi ka väga põhjalikult uuritud nähtustele. Uutele hüpoteesidele otsib ta alati kinnitust erinevaid eksperimendimeetodeid rakendades. Keeleteadlasena on ta väga hästi sulanud küberneetikute hulka ja selline foneetika ja kõnetehnoloogia sümbioos on osutunud vägagi viljakaks.

Ta on alati huvitav diskussioonipartner, olgu siis teemaks foneetika, poliitika või mistahes muu probleem.

Soovime Arvo Eegile head tervist, jätkuvat edu foneetikaprobleemide lahkamisel ning uusi intrigeerivaid tulemusi.

*****