EstORS - Eesti Operatsioonianalüüsi Selts


Kodu
Üldinfo Uudised Konverentsid OR ajakirjad Kasulikud lingid


Juhtorganid

Liikmeskond

Põhikiri

Kontakt

 

 

 

 

 


Üld-ja taustteave

OPERATSIOONIANALÜÜS

II Maailmasõja lõpuaastatel kujunes välja rakendusmatemaatika haru, mida hakati nimetama operatsioonianalüüsiks, mille põhieesmärgiks oli kvantitatiivsete meetodite väljatöötamine otsustusteoorias, s.o genereerida arvudes väljenduvaid hinnanguid ja karakteristikuid uuritava nähtuse või protsessi kohta, mis hõlbustavad otsuse langetamist sihipärase inimtegevuse valdkondades. Lühidalt öelduna, iseloomustab operatsioonianalüüsi teaduslike meetodite, eriti aga matemaatiliste ja statistiliste meetodite rakendamine otsustusteoorias. Sõjajärgsetel aastatel kujunes sellest aga iseseisev uurimisvaldkond lahendamaks ülesandeid, mida polnud võimalik lahendada traditsioonilise matemaatika vahendite abil. Naljatades on väidetud, operatsioonianalüüs kujutab endast kunsti anda halbu vastuseid küsimustele, millele võidakse anda veelgi halvemaid vastuseid, kasutades teistsuguseid lahendusmeetodeid. Teisisõnu, operatsioonianalüüs jääb enamikul juhtudel ainsaks abivahendiks, et langetada põhjendatud otsuseid keerulistes situatsioonides nagu näiteks strateegilise iseloomuga operatsioonide uurimiseks ja juhtimiseks. Kaks suurt vaala, millele toetub tänapäeva majandusteadus, ongi operatsioonianalüüs ja statistika. Üha laiemat ja tõhusamat kasutust leiavad operatsioonianalüüsi meetodid bioinformaatikas, mis on interdistsiplinaarsest paradigmast muutunud transdistsiplinaarseks. Selle valdkonna probleemide lahendamiseks on juba akumuleerunud hiiglasuur hulk operatsioonianalüüsi meetodeid ja tehnikaid, sealhulgas täpseid ja ligikaudseid, nii heuristikal kui ka metaheuristikal põhinevaid. Operatsioonianalüüs on tunginud sadade miljonite igapäevasesse ellu läbi logistika, võrgustike mänedzmendi, keskkonna mõjude ja kahjude hindamise, transpordi efektiivsema korraldamise ja veel paljude teiste rakenduste kaudu, mis muudavad elu paremaks ja hõlpsamaks nii üksikindiviididele kui ka organisatsioonidele üle kogu maailma. Kuid väga vähesed on teadlikud sellest, mida kujutab endast see distsipliin.
Operatsioonianalüüsi meetodid on eriti kasulikud strateegilise iseloomuga otsuste langetamisel. Loodusfilosoofi Jakob von Uexküll’i sõnul ei ole kunagi olnud lõhe  lühiajalise mõtlemise ja pikaaegsete tagajärgede vahel suurem kui praegu. Seetõttu on arusaadav, et on kasvanud hariduspoliitiline surve Euroopa ülikoolidele, et operatsioonianalüüs õppeainena leiaks kaalukama osa õppekavades ning sellejuures õppeaine sisurikkus, tase ja kvaliteet peaks märgatavalt tõusma.