EstORS - Eesti Operatsioonianalüüsi Selts

22.01.2018
est/eng  

Kodu
Üldinfo Uudised Konverentsid OR ajakirjad Kasulikud lingid

 

Kodu

S T R U K T U U R

Rahvusvaheline Operatsioonianalüüsi Seltside Föderatsioon (the International Federation of Operational Research Societies (IFORS)) on katusorganisatsiooniks rahvusvahelistele operatsioonianalüüsi seltsidele, mis on asutatud enam kui 45 riigis üle 4 geograafilise piirkonna: Aasia Vaikse ookeani, Euroopa, Põhja-ja Lõuna- Ameerika. Selle organisatsiooni liikmete arv ulatub üle 30 000.

Euroopa operatsioonianalüüsi rahvuslike seltside ja rahvusvaheliste töörühmade (the European Working Groups (EWGs)) vihmavarjuks on omakorda EURO (the Association of European Operations Research Societies). Vanim töörühmadest on MCDA (the European Working Group: Multicriteria Aid for Decisions), asutatud EURO I konverentsil, Brüsselis 1975. Aktiivseid töörühmi on tänaseks umbes 30. Vanuse järgi järjestatuna algab see loetelu selliselt:
MCDA  Multicriteria Aid for Decisions (1975)
EUROFUSE,  Fuzzy Sets (1975)
ORAHS,  OR Applied to Health Services(1975)
EUROBANKING, Special Interest Groups in Banking (1975)
EWGLA, Locational Analysis (1984)

EURO on mittetulunduslik organisatsioon, mille peakontor asub Šveitsis Fribourgi linnas. Oma tegevustes ja toimingutes juhindub EURO Suurkogu poolt kehtestatud reeglitest ja regulatsioonidest. Suurkogu moodustub kõigist selle liikmetest ja organisatsiooni tegevuste juhtimiseks ja koordineerimiseks Suurkogu sätestab  eestseisuse (Executive Committee), kes määrab juhatuse. EURO liikmed on reeglina ühtlasi ka IFORSi liikmeteks ja nendest moodustuvad rahvuslikud operatsioonianalüüsi seltsid nii Euroopas kui ka mõnes Euroopa lähisriigis. Suurkogu istungid toimuvad reeglipäraselt kord aastas, tavaliselt üheaegselt EURO konverentsiga.